Zapraszamy na kurs metody Marii Montessori w sesji jesiennej

w roku szkolnym 2017 - 2018

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.30/00197/2005. Uczestnicy kursu na zakończenie szkolenia otrzymują zaświadczenie.

Nasze doświadczenie:

Metoda Marii Montessori jest w naszej szkole wiodąca. Posiadamy profesjonalną kadrę pedagogiczną oraz bardzo dobrze przygotowane otoczenie – 7 sal z wyposażeniem. Od lat dzielimy się naszym doświadczeniem w pracy metodą Montessori ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych i grupami zainteresowanych gości odwiedzających naszą szkołę. Kursy pedagogiki Marii Montessori organizowane przez naszą placówkę ukończyło już ok. 620 osób. W roku 2007/2008 uczestniczyliśmy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską, a prowadzonym przez firmę Edukacja Polska S.A. W ramach tej współpracy odpowiedzialni byliśmy za wyszkolenie 280 nauczycieli              z całej Polski w wymiarze 95 godzin.

Program naszych kursów ukierunkowany jest na metodykę i praktykę pedagogiczną. Nastawieni jesteśmy na efektywność działania, propagowanie idei Marii Montessori oraz kreowanie nauczyciela Montessori. Chętnie dzielimy się też naszym doświadczeniem          w zakresie specyfiki pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, także                 w odniesieniu do metody Montessori.

Myśl Marii Montessori „Pomóż mi, zrobić to samemu” jest hasłem przewodnim w naszych działaniach pedagogicznych z dzieckiem, a także stanowi ważny aspekt przygotowania nauczyciela do pracy metodą.

Nasza placówka mieści się w nowoczesnym, pięknym budynku. Staramy się by pobyt Państwa w naszej szkole był komfortowy, a klimat i atmosfera naszej szkoły mile wspominane. Serdecznie zapraszamy!

PROPONUJEMY UDZIAŁ W KURSIE ORGANIZOWANYM W SYSTEMIE WEEKENDOWYM:

Terminy:

I zjazd 22, 23, 24 września 2017

II zjazd 6, 7, 8 października 2017

III zjazd 20, 21, 22 października 2017

IV zjazd 27, 28 października 2017

Ilość godzin: 90

Kurs obejmuje część teoretyczną opartą o prezentację i wykład upoglądowiony oraz część praktyczną prowadzoną warsztatowo.

Cel szkolenia: wyposażenie uczestnika kursu w podstawy pedagogiki Marii Montessori oraz umiejętność pracy z materiałem rozwojowym, przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć metodą Marii Montessori.

Zakres szkolenia:
- podstawy pedagogiki Marii Montessori,
- metodyka ćwiczeń praktycznego dnia,
- metodyka rozwijania sprawności sensorycznych,
- warsztaty wychowania kosmicznego,
- metodyka kształcenia językowego,
- metodyka kształcenia matematycznego.

Miejsce odbywania się kursów: Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu, ul. Przełajowa 6.

Kadra: Prowadzący zajęcia to nauczyciele – praktycy, przygotowani do pracy metodą.

Warunki zaliczenia: pełny udział w zajęciach, wykonanie książki metodycznej, prezentacja pracy z wybranym materiałem rozwojowym.

Koszt szkolenia: 1100 zł netto*

* w przypadku finansowania ze środków publicznych (warunkiem jest podpisanie oświadczenia o źródłach finansowania). W pozostałych przypadkach doliczany jest 23% VAT.

WAŻNE: w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych, konieczny jest podpis dyrektora placówki na karcie zgłoszenia pod oświadczeniem.

W ramach opłaty kursanci korzystają z serwisu kawowego i herbacianego, pozostałe wyżywienie organizowane jest we własnym zakresie.

Informacje organizacyjne: kurs organizowany jest pod warunkiem zebrania grupy. Po przyjęciu zgłoszeń od wymaganej ilości osób ustalamy grafik zajęć i wysyłamy pełne informacje do osób zgłoszonych.

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona - grupa szkoleniowa liczy od 16 do 20 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu lub jego odwołania w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub innych istotnych przyczyn.

REKRUTACJA NA KURS:

- warunkiem zakwalifikowania na kurs jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz wpłata zaliczki w wysokości 100 zł do 04.09.2017 r.,

- po zakończeniu rekrutacji organizator potwierdza indywidualnie jej wynik, osoby zakwalifikowane otrzymują informacje dotyczące szczegółów organizacji kursu (godziny rozpoczęcia i trwania kursu, dojazd do placówki i inne),

- nie przyjmujemy wpłat gotówkowych, prosimy o wpłatę na nasz rachunek bankowy:

Konto do wpłat: 30 1020 4027 0000 1902 1264 2429

Zaliczka jest wliczana w opłatę kursową i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Jeżeli kurs nie odbędzie się z przyczyn organizacyjnych, zaliczka zostaje zwracana.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY