Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu

O nas

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. J.P.II tworzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori, Branżowa Szkoła Specjalna nr 2 I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2. Zespół Szkół położony jest przy ulicy Przełajowej 6 blisko zielonych terenów Cytadeli, w spokojnej, bezpiecznej części Winograd. Do zespołu uczęszczają uczniowie z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej: lekkiej, umiarkowanej lub znacznej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie uczniów we wszystkich typach szkół uwzględnia ich indywidualne potrzeby i możliwości, także ograniczenia opisane w wymaganej dokumentacji, m. in. w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Kadra pedagogiczna to wysoce wykwalifikowani specjaliści, którzy zapewniają uczniom osiąganie sukcesów edukacyjnych na miarę ich indywidualnego potencjału. Dzięki skutecznym metodom i formom pracy, wdrażanym innowacjom pedagogicznym i projektom edukacyjnym udaje się uczynić z nauki nie tylko obowiązek ale i przyjemność. Od początku swojej edukacji uczniowie uczą się dokonywania wyboru, podejmowania decyzji, wyrażania w formach werbalnych lub w komunikacji alternatywnej swojego zdania, swojej opinii. W szkole podstawowej kładzie się nacisk na prowadzenie zajęć metodą Marii Montessori, w pozostałych typach szkół dominują metody aktywizujące wszystkie sfery działalności ucznia, w tym łączenie teorii z praktyką. Uczniowie mogą liczyć na opiekę w świetlicy szkolnej, śniadania i obiady. Cieszymy się zaufaniem rodziców i uczniów. Wyróżniają i doceniają nas za sprzyjający rozwojowi dziecka klimat szkolny i wspieranie go w trudnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych. Zapraszamy do naszej szkoły wszystkich chętnych, którzy chcą łączyć naukę z przyjemnością.

Szkoła Podstawowa nr 102


Uczniami szkoły są dzieci i młodzież z: niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Oddziały klasowe tworzone są dla uczniów o jednorodnej niepełnosprawności, które uczą się, zgodnie z podstawą programową przewidzianą dla danej niepełnosprawności. Po zmianach wprowadzonych 01 września 2017 r. nauka w szkole trwa 8 lat. Nauczanie w klasach I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz w klasach I-VI dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, prowadzone jest w oparciu o metodę Marii Montessori. Metoda Marii Montessori aktywizuje uczniów i pozwala na indywidualny rozwój we wszystkich sferach. Materiały są bardzo estetyczne, zachęcające do podejmowania nowych zadań, sprawiają, że współdziałają warunki zewnętrzne i wewnętrzne popychając dziecko właściwego rozwoju.

Nasi uczniowie dążą do porządku i perfekcji, odkrywają, komunikują się, manipulują, są twórczy i aktywni. Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w materiały adekwatne dla tej metody, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

< >
<
>

W klasach IV-VIII dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizowane jest nauczanie przedmiotowe. Zajęcia odbywają się w ciekawie i bogato wyposażonych pracowniach. Uczniowie korzystają z dobranych adekwatnie do realizacji podstawy programowej pomocy dydaktycznych i tablic multimedialnych. Celem jest przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w szkole branżowej oraz świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie dorosłych i pełnienia w przyszłości podstawowych ról społecznych.

W klasach VII i VIII dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną łączymy zajęcia rozwijające kompetencje edukacyjne, społeczne, komunikacyjne i wszechstronną kreatywność naszych uczniów tak, by byli przygotowani do kontynuowania nauki w szkole przysposabiającej do pracy.

Planując proces dydaktyczno-wychowawczy zakładamy, że absolwent szkoły podstawowej:
będzie dobry
, bo będzie potrafił odróżnić dobro od zła oraz dokonać świadomych
wyborów: odrzuci agresję i przemoc na rzecz empatii;
będzie tolerancyjny, a więc będzie szanował drugiego człowieka bez względu na rasę,
narodowość, płeć, religię i przekonania;
będzie mądry, bo będzie starał się radzić sobie w prostych sytuacjach życiowych,
losowych, będzie wiedział u kogo znajdzie pomoc;
będzie dbał o swój umysł i ciało, bo będzie chciał dalej kontynuować naukę, uszanuje
swoje zdrowie racjonalnie wykorzystując swój czas wolny, odrzuci szkodliwe nałogi, zadba o higienę osobistą;
będzie szanował tradycję, bo będzie wiedział, że historia, kultura, język ojczysty,
ojczyzna, to ważne wartości;
będzie przyjazny środowisku, bo będzie miał świadomość wpływu człowieka na środowisko, będzie cenił środowisko, jako niepowtarzalne dobro.

W naszej szkole:

 • wszyscy uczniowie mają zapewnione dostosowanie form i metod nauczania do stopnia i rodzaju niepełnosprawności, a w procesie nauczania uwzględnia się szeroko pojętą indywidualizację,
 • dla każdego z uczniów, zespół nauczycieli, specjalistów i terapeutów zatrudnionych w szkole opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny uwzględniający ich potrzeby, możliwości i zainteresowania,
 • organizowane są zajęcia rewalidacyjne, zgodne z potrzebami każdego ucznia, poprzez diagnozowanie stylów uczenia się i prowadzenie adekwatnych zajęć rozwijamy kompetencje uczenia się,
 • zgodnie z misją naszej szkoły kierujemy się we wszystkich działaniach ogólnymi, humanistycznymi wartościami, które mają na uwadze przede wszystkim poszanowanie praw i godności człowieka, wpajamy uczniom postawy zgodne z uniwersalnymi wartościami moralnych, głoszonych przez patrona szkoły Jana Pawła II, takie jak: tolerancja, solidarność, demokracja, patriotyzm, wolność, sprawiedliwość społeczna,
 • z uczniami pracuje wykształcona kadra nauczycieli, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje,
 • rodzice biorą udział w ustalaniu kierunku działań edukacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych dla swojego dziecka,
 • czas wolny przed i po zajęciach, uczniowie mogą spędzać w świetlicy, która oferuje różnorodne formy aktywności i działań,
 • rodziców zapraszamy do uczestniczenia i współorganizowania imprez szkolnych, konkursów, przeglądów twórczości, plenerów plastycznych, jarmarków talentów,
 • uczniowie prezentują swoje umiejętności także w imprezach pozaszkolnych,
 • organizowane są koła zainteresowań zgodnie z preferencjami i predyspozycjami uczniów,
 • wprowadzane są innowacje pedagogiczne i realizowane projekty edukacyjne,
 • czas wolny uczniowie mogą spędzać na przepięknym boisku wyposażonym w siłownię, plac zabaw, zieloną salę lekcyjną, ogród edukacyjno-terapeutyczny.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim proponujemy naukę w zawodzie: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Szkoła branżowa zabezpiecza uczniom realizację praktycznej nauki zawodu w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pracowniach oraz dobrych hotelach i zakładach gastronomicznych.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie przygotowywani są do pracy w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych oraz innych obiektach bazy noclegowej. W trakcie kształcenia zawodowego nabywają umiejętności wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości. Do prac tych należy: przygotowywanie pokoi gościnnych, transportowanie bagaży, obsługa sprzętu i urządzeń do utrzymania porządku wokół hotelu oraz pielęgnacji terenów zielonych. Uczniowie wykonują również określone prace związane z działalnością pralni, magazynów, przygotowaniem surowców oraz utrzymaniem porządku w części gastronomicznej obiektu.

< >
<
>

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w:

 • poznańskich hotelach,
 • pracowni hotelarskiej wyposażonej w jednostkę mieszkalną z węzłem higieniczno-sanitarnym,
 • pracowni gastronomicznej.
< >
<
>

Nauka w zawodzie trwa trzy lata (możliwość kształcenia do 24 roku życia). Od uczniów wymagana jest wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie i wytrwałość w pracy.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu to idealne miejsce dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum, młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczniowie podczas zajęć przysposobienia do pracy, w świetnie wyposażonych pracowniach, kształtują i rozwijają umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu: gotują, szyją, piorą, sprzątają, segregują przedmioty.

Zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od roku szkolnego 2017/2018, bardzo duży nacisk kładziemy na preorientację zawodową i przygotowanie uczniów, na miarę ich możliwości, do funkcjonowania na rynku pracy. Raz w tygodniu każda klasa odbywa tak zwane praktyki wspomagane, podczas których wraz z nauczycielem uczniowie wychodzą do różnych instytucji, zakładów pracy, warsztatów terapii zajęciowej, gdzie poznają specyfikę pracy i próbują swoich sił wykonując proste czynności zawodowe.

Podczas zajęć rozwijających komunikację, uczniowie w praktyce i teorii uczą się zasad obowiązujących w rozmaitych formach komunikacji międzyludzkiej, wdrażają się do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zainteresowania rękodziełem, plastyką, techniką, teatrem, komputerami nasi uczniowie mogą rozwijać na zajęciach kształtujących kreatywność.

Dla nas nauczycieli, niezwykle ważny jest wszechstronny rozwój każdego powierzonego nam pod opiekę młodego człowieka. Obok obowiązkowych zajęć lekcyjnych zapewniamy naszym uczniom ciekawe koła zainteresowań, liczne konkursy o rozmaitym charakterze, organizowane z rozmachem imprezy i uroczystości; wyjścia, wyjazdy i wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy nasze wzajemne relacje oparte są na życzliwości, wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu godności każdego człowieka.

< >
<
>

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II