Organizacja Zespołu

 Zespół Szkół Specjalnych

Jesteśmy Zespołem Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu. Historia naszej szkoły sięga 1949 roku. Jak łatwo obliczyć doczekaliśmy się wielu roczników absolwentów. Dla wielu z nich mamy w swojej ofercie propozycje, z których korzystają bardzo chętnie. Wykorzystaliśmy możliwości realizacji kilku projektów unijnych, np. „Akademia wolnego czasu”.


Dla kogo

Bliscy są nam mali milusińscy! Dla dzieci, które ukończyły 4 rok życia proponujemy ciekawą formę wsparcia w postaci zajęć przedszkolnych. Rodziców prosimy, aby zapoznali się z działalnością  klubiku przedszkolnego „Słonik i Żyrafka”.

Nasza szkoła swoje działania edukacyjno-wychowawcze i opiekuńcze adresuje do uczniów, w stosunku do których poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzekły potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniami. Prowadzimy także, zgodnie z odrębnymi przepisami zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla głęboko upośledzonych.


Jak pracujemy

W każdej ze szkół tworzymy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, artystycznego i fizycznego na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczniowie uczestniczą także w zajęciach rewalidacyjnych oraz specjalistycznych, które mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka, wspomaganie jego indywidualnego rozwoju, usprawnianie funkcji poznawczych, komunikacyjnych, motorycznych. Staramy się korygować zaburzenia  rozwojowe dziecka tak, aby mogło jak najlepiej funkcjonować indywidualnie oraz w zespole.

Zajęcia te to :

 • zajęcia usprawniania technik szkolnych z języka polskiego i matematyki
 • zajęcia usprawniania koordynacji zmysłów
 • zajęcia usprawniania orientacji przestrzennej
 • zajęcia poprawy wad wymowy
 • zajęcia poprawy wad postawy
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • zajęcia komunikacji społecznej

Proces dydaktyczny ma na celu:

 • dostosowanie metod oddziaływania do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
 • rozwijanie zdolności dziecka oraz minimalizowanie jego deficytów rozwojowych,
 • uczenie samoakceptacji i poczucia własnej wartości.

Staramy się, aby uczniom przybliżać świat nie tylko z perspektywy szkolnej ławki, dlatego:

 • w naszej ofercie jest różnorodność i wielość kół zainteresowań,
 • wspaniałe, barwne uroczystości szkolne i okolicznościowe imprezy,
 • kształcące i poznawcze wycieczki,
 • wyjazdy w ramach „Zielonej Szkoły”
 • tematyczne zajęcia warsztatowe,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • konkursy przedmiotowe,
 • projekty edukacyjne.Zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie u naszych uczniów podstaw prospołecznych i wrażliwości na los innych ludzi. Uczymy ich samodzielnego podejmowania decyzji osobistych i współdecydowania o sprawach uczniowskich, choćby poprzez pracę w samorządzie klasowym i szkolnym, udział w akcjach pomocowych na rzecz innych potrzebujących.


Wszyscy uczniowie otoczeni są szczególną opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz oddziaływaniami z zakresu profilaktyki.


Świetlica

Wszystkim uczniom zapewniamy świetlicę szkolną  a w niej:

 • zajęcia prowadzone metodą ośrodków pracy,
 • konkursy i imprezy aktywizujące uczniów,
 • zabawy i gry zapewniające miły i twórczy sposób spędzania czasu.


Wyżywienie

Pamiętamy, że aby dziecko przez wiele godzin dobrze funkcjonowało w szkole konieczny jest posiłek. W szkole uczeń ma możliwość zjeść drugie śniadanie i obiad.