Szkoła Podstawowa nr 102

Uczniami szkoły są dzieci i młodzież z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Oddziały klasowe tworzone są dla uczniów o jednorodnej niepełnosprawności, które uczą się, zgodnie z podstawą programową przewidzianą dla danej niepełnosprawności.

Po zmianach wprowadzonych 01 września 2017 r. nauka w szkole trwa 8 lat.

Nauczanie w klasach I-III dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz w klasach I-VI dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, prowadzone jest
w oparciu o metodę Marii Montessori.

Metoda Marii Montessori aktywizuje uczniów i pozwala na indywidualny rozwój we wszystkich sferach. Materiały są bardzo estetyczne, zachęcające do podejmowania nowych zadań, sprawiają, że współdziałają warunki zewnętrzne i wewnętrzne popychając dziecko właściwego rozwoju. Nasi uczniowie dążą do porządku i perfekcji, odkrywają, komunikują się, manipulują, są twórczy i aktywni. Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w materiały adekwatne dla tej metody, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

W klasach IV-VIII dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizowane jest nauczanie przedmiotowe. Zajęcia odbywają się w ciekawie i bogato wyposażonych pracowniach. Uczniowie korzystają z dobranych adekwatnie do realizacji podstawy programowej pomocy dydaktycznych i tablic multimedialnych. Celem jest przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w szkole branżowej oraz świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie dorosłych i pełnienia w przyszłości podstawowych ról społecznych.

W klasach VII i VIII dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną łączymy zajęcia rozwijające kompetencje edukacyjne, społeczne, komunikacyjne i wszechstronną kreatywność naszych uczniów tak, by byli przygotowani do kontynuowania nauki w szkole przysposabiającej do pracy.

Planując proces dydaktyczno-wychowawczy zakładamy, że absolwent szkoły podstawowej:

 1. będzie dobry, bo będzie potrafił odróżnić dobro od zła oraz dokonać świadomych
  wyborów: odrzuci agresję i przemoc na rzecz empatii,
 2. będzie tolerancyjny, a więc będzie szanował drugiego człowieka bez względu na rasę,
  narodowość, płeć, religię i przekonania,
 3. będzie mądry, bo będzie starał się radzić sobie w prostych sytuacjach życiowych,
  losowych, będzie wiedział u kogo znajdzie pomoc,
 4. będzie dbał o swój umysł i ciało, bo będzie chciał dalej kontynuować naukę, uszanuje
  swoje zdrowie racjonalnie wykorzystując swój czas wolny, odrzuci szkodliwe nałogi, zadba o higienę osobistą,
 5. będzie szanował tradycję, bo będzie wiedział, że historia, kultura, język ojczysty,
  ojczyzna, to ważne wartości,
 6. będzie przyjazny środowisku, bo będzie miał świadomość wpływu człowieka na środowisko, będzie cenił środowisko, jako niepowtarzalne dobro.

W naszej szkole:

 • wszyscy uczniowie mają zapewnione dostosowanie form i metod nauczania do stopnia i rodzaju niepełnosprawności, a w procesie nauczania uwzględnia się szeroko pojętą indywidualizację,
 • dla każdego z uczniów, zespół nauczycieli, specjalistów i terapeutów zatrudnionych w szkole opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny uwzględniający ich potrzeby, możliwości i zainteresowania,
 • organizowane są zajęcia rewalidacyjne, zgodne z potrzebami każdego ucznia, poprzez diagnozowanie stylów uczenia się i prowadzenie adekwatnych zajęć rozwijamy kompetencje uczenia się,
 • zgodnie z misją naszej szkoły kierujemy się we wszystkich działaniach ogólnymi, humanistycznymi wartościami, które mają na uwadze przede wszystkim poszanowanie praw i godności człowieka, wpajamy uczniom postawy zgodne z uniwersalnymi wartościami moralnych, głoszonych przez patrona szkoły Jana Pawła II, takie jak: tolerancja, solidarność, demokracja, patriotyzm, wolność, sprawiedliwość społeczna,
 • z uczniami pracuje wykształcona kadra nauczycieli, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje,
 • rodzice biorą udział w ustalaniu kierunku działań edukacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych dla swojego dziecka,
 • czas wolny przed i po zajęciach, uczniowie mogą spędzać w świetlicy, która oferuje różnorodne formy aktywności i działań,
 • rodziców zapraszamy do uczestniczenia i współorganizowania imprez szkolnych, konkursów, przeglądów twórczości, plenerów plastycznych, jarmarków talentów,
 • uczniowie prezentują swoje umiejętności także w imprezach pozaszkolnych,
 • organizowane są koła zainteresowań zgodnie z preferencjami i predyspozycjami uczniów,
 • wprowadzane są innowacje pedagogiczne i realizowane projekty edukacyjne,
 • czas wolny uczniowie mogą spędzać na przepięknym boisku wyposażonym w siłownię, plac zabaw, zieloną salę lekcyjną, ogród edukacyjno-terapeutyczny.