Wymagana dokumentacja

Od kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 102 wymagana jest następująca dokumentacja:

 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • wypełniona Karta Zgłoszenia Ucznia na druku wewnątrzszkolnym
 • 2 zdjęcia
 • kserokopia aktu urodzenia
 • skierowanie do placówki wydane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
  (w przypadku kandydatów zamieszkujących poza miastem Poznań)
 • opinia z przedszkola lub dotychczasowej szkoły
 • karta zdrowia ucznia (w przypadku przyjęcia z innej szkoły)

Od kandydatów do Gimnazjum nr 102 wymagana jest następująca dokumentacja:

 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • wypełniona Karta Zgłoszenia Ucznia na druku wewnątrzszkolnym,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dostarczone po zakończeniu nauki),
 • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu zewnętrznego (jeżeli uczeń, zgodnie z przepisami taki sprawdzian pisał),
 • opinia wychowawcy klasy i pedagoga lub psychologa,
 • karta zdrowia ucznia (dostarczona po otrzymaniu pozytywnej opinii o przyjęciu do szkoły),
 • 2 zdjęcia,
 • kserokopia aktu urodzenia,
 • skierowanie do placówki wydane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
  (w przypadku kandydatów zamieszkujących poza miastem Poznań)

Od kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wymagana jest następująca dokumentacja:

 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • wypełniona Karta Zgłoszenia Ucznia na druku wewnątrzszkolnym
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (dostarczone po zakończeniu nauki)
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego (po otrzymaniu przez OKE)
 • opinia wychowawcy klasy i pedagoga lub psychologa
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonych zawodach
 • karta zdrowia ucznia (dostarczona po otrzymaniu pozytywnej opinii o przyjęciu do szkoły)
 • 2 zdjęcia
 • kserokopia aktu urodzenia
 • skierowanie do placówki wydane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania (w przypadku kandydatów zamieszkujących poza miastem Poznań).

Od kandydatów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 wymagana jest następująca dokumentacja:

 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • wypełniona Karta Zgłoszenia Ucznia na druku wewnątrzszkolnym
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • opinia wychowawcy klasy i pedagoga lub psychologa
 • karta zdrowia ucznia (dostarczona po otrzymaniu pozytywnej opinii o przyjęciu do szkoły)
 • 2 zdjęcia
 • kserokopia aktu urodzenia
 • skierowanie do placówki wydane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
  (w przypadku kandydatów zamieszkujących poza miastem Poznań).