Opłaty

Poniżej znajdziecie Państwo komplet informacji związanych z opłatami związanymi z uczęszczaniem dziecka do naszych szkół.


Wpłaty dotyczące Rady Rodziców

Dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców należy kierować na rachunek bankowy:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 102
w Poznaniu, PKO BP nr 60 1020 4027 0000 1202 0033 5745
z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka , klasa.


Opłaty za bułki i obiady

cena bułki – 2 zł
cena dwudaniowego obiadu – 8,50 zł

1. Opłaty za bułki i obiady należy kierować na rachunek bankowy:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu,
PKO BP nr 30 1020 4027 0000 1902 1264 2429

2. Opłaty za bułki należy opisać według danych:
– imię i nazwisko dziecka, klasa,
– miesiąc, za który dokonywana jest płatność,
– dzienna ilość bułek x ilość dni,
(przykład: Jan Kowalski, 2cg, X, 2 bułki x 21 dni).

3. Opłaty za obiady należy opisać według danych:
– imię i nazwisko dziecka, klasa,
– miesiąc, za który dokonywana jest płatność,
– ilości obiadów w miesiącu,
(przykład: Jan Kowalski, 2cg, X, 4ob.).


ważne informacje dotyczące opłat

1. Wszelkie zmiany, jak i rezygnacje z posiłku (np. z powodu choroby dziecka, wycieczki), należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godziny 9.30, tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły, tel. 61 852 56 60. Odliczenia następują w następnym dniu.

2. Odpłatność za bułki i obiady należy uregulować najpóźniej do dnia 15-go następnego miesiąca (np. za miesiąc wrzesień do 15 października). W miesiącach grudzień i czerwiec odpłatność należy uregulować do ostatniego dnia uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

3. Wydawane są posiłki opłacane na bieżąco.

4. Dwumiesięczne zaległości w opłatach skutkują wstrzymaniem wydawania
posiłków.